Back

 devitrify devitrify

verb

  • make (glassy materials) brittle or opaque  ( devitrify )
    make (glassy materials) brittle or opaque
  • become crystalline  ( devitrify )
    become crystalline


  • Back
    Next