Back

 nostalgia nostalgia

noun

  • ( ) longing for something past  ( nostalgia )
    longing for something past


  • Back
    Next