Back

 dyslexia dyslexia

noun

  • impaired ability to learn to read  ( dyslexia )
    impaired ability to learn to read


  • Back
    Next