Back

 diagnosis diagnosis

noun

  • ( ) identifying the nature or cause of some phenomenon  ( diagnosing, diagnosis )
    identifying the nature or cause of some phenomenon


  • Back
    Next