Back

 amnesia amnesia

noun

  • partial or total loss of memory  ( amnesia, blackout, memory loss )
    partial or total loss of memory
     he has a total blackout for events of the evening
    he has a total blackout for events of the evening


  • Back
    Next